Katalógový vs. na mieru

02.02.2016 00:00

Kúpou pozemku stavebník urobil prvý krok ku svojmu novému domu. Hneď potom sa natíska otázka projektu rodinného domu. Nasleduje tak fáza výberu projektovej dokumentácie stavby, ktorá bude spĺňať stavebníkove požiadavky bývania a zároveň regulatívy vydané obcou. Pri voľbe typu a tvaru domu môže stavebník využiť ponúkané katalógy rodinných domov od relatívne veľkého počtu projekčných kancelárii na Slovensku, prípadne sa môže obrátiť na projektanta (architekta) a požiadať o vypracovanie projektu na mieru podľa jeho predstáv. Obecne sa dá skonštatovať že architektonická kvalita katalógových projektov sa zlepšila. Už sa dajú nájsť aj domy, ktoré podľa priložených vizualizácii vyzerajú moderne, s premyslenou dispozíciou a bez nezmyselných a nepraktických rondelov a arkierov. Ale aj napriek tomu je väčšina ponúkaných domov architektonicky nezaujímavá a nekvalitná, počnúc vzhľadom, cez dispozíciu končiac detailmi prevedenia.


Katalógový projekt alebo individuálny projekt na mieru?

Každý z uvedených variantov má svoje plusy aj mínusy.


Projekt na mieru:

Často krát si stavebník položí otázku: Prečo platiť za návrh od architekta /projektanta/, keď môžem ušetriť? Preto si projektanta vyberá stavebník, ktorému záleží na všetkom čo je so stavbou nového domu spojené, počnúc základnou koncepciou až po detaily interiéru.

https://api.ning.com/files/F0of-TV0EmRNsybhphNfrecFzqROYtZgqH7-l4lFojiH96NlEeGuFLDQCJ2nb9kyLfGulkIgJ0BMXg*Rzqg*pYQ-bfK8Cr*F/1.jpg?width=600

Vyberie si ho stavebník, ktorý si je vedomí toho že v dome bude bývať 20 - 40 rokov, s rodinou a jej meniacimi sa požiadavkami v čase. Vyberá si ho stavebník, ktorý ocení kvalitné materiály, presnosť detailov, jedinečnosť, svetlo a priestor. Nič z uvedeného sa nedá vytvoriť kúpou katalógového projektu, ale len premysleným, hľadaním a dialógom medzi projektantom a stavebníkom. Pri výstavbe domu je ale veľa stavebníkov presvedčených že svoj dom si vedia vytvoriť najlepšie sami.

V základnom ponímaní je to pravda, ale po niekoľkých stretnutiach s projektantom je cítiť že stavebníkovi chýba nadhľad, širší rozhľad a základné znalosti, či už z hľadiska statiky stavby alebo normových požiadaviek. 
Projekt na mieru je spojením veľkého počtu podnetov a podmienok, ktoré výsledný návrh ovplyvňujú. Sú to napríklad finančné možnosti stavebníka, tvar pozemku, orientácia pozemku na svetové strany, ráz krajiny, susedia a v neposlednom rade technológie.

Pri návrhu domu na mieru je dôležité, aby sa stavebník v novom dome dobre cítil, aby jeho nové bývanie odrážalo jeho individualitu a špecifické požiadavky. Preto je nutné pýtať sa na všetko čo sa týka bežného života a životného štýlu danej rodiny. Napr. aké veľké mávajú návštevy, aké koníčky majú, čí vlastnia nejaké zbierky alebo netradičné výstavné predmety.


Projekt na mieru od projektanta, ktorý dokáže do návrhu zapracovať získané informácie od klienta, a snaží sa ho usmerniť, poradiť mu, pritom mu nevnucuje svoje návrhy, dokáže umocniť dobrý pocit z nového bývania. Nejde len o skĺbenie a vyladenie funkcii domu, ale návrh domu musí vhodne riešiť aj svetlo a priestor a maximálne s nimi pracovať. Návrh domu musí rešpektovať osobnosť stavebníka a preto by mal obsahovať prvky, ktoré sú pre stavebníka typické, potom sa môže vytvoriť osobné puto s novým domom.


Takéto riešenie a návrh si však vyžaduje čas, na vytvorenie, prehodnotenie a vzájomnú komunikáciu medzi stavebníkom a projektantom, a to je väčšinou problém pre našich stavebníkov, pretože po kúpe pozemku, chcú čo najrýchlejšie stavať, nemysliac pritom nato že projektová fáza by sa mala dôkladne zvážiť a premyslieť. „Budem v tom dome predsa žiť celé desaťročia, a pri nepremyslenej výstavbe mi dom môže po pár rokoch prestať vyhovovať, či už z priestorových, početných /počet obyvateľov/ alebo aj zdravotných dôvodov.


Katalógový projekt:

Nie každému môže takýto proces tvorby vyhovovať a kúpa katalógového projektu sa mu vidí ako prístupnejšie a jednoduchšie riešenie. 

https://api.ning.com/files/FfzV7tkOJzK6iiOTlI4WwU*k4ZYhRcb6p1uqcGOTt8RFRQS8A6ewgOY*-5LWFuEC3nvB1GhV2TwY9zJ2N0hLfZwgBJer3hpo/3.jpg?width=600

Katalógový projekt síce umožňuje stavebníkovi získať predstavu o tvare, rozmeroch a členení stavby ale bez možnosti definovať svoje vlastné požiadavky projektantovi. Zo širokého spektra katalógových projektov si stavebník dokáže vybrať ten, ktorý bude najviac vyhovovať jeho požiadavkám. Pri výbere projektu však treba zohľadniť regulatívy pre umiestnenie domu na pozemku, ktoré vydáva obec. Dôležitým kritériom je orientácia domu na svetové strany a aj šírka priečelia domu tak, aby boli dodržané odstupy od hraníc pozemku alebo susedných stavieb, ako aj koeficient zastavania pozemku.


Prípravu objednaného projektu zabezpečí projektová kancelária, z ktorej katalógu si stavebník projekt vybral väčšinou v 5 kópiách. Doba prípravy závisí od zvoleného typu domu. Výhodou katalógového projektu je jeho takmer okamžitá dostupnosť a relatívne nízka cena. Nevýhodou je, že v prípade požiadavky na úpravu projektu podľa stavebníkových predstáv alebo doprojektovanie napríklad suterénu narazí na problém. Projekčná kancelária zvyčajne vydá na zakúpený projekt písomný súhlas s realizáciou vopred stanovených úprav a zmien, ale samotné úpravy musí stavebník zveriť inému zodpovednému projektantovi. Ďalšou nevýhodou je, že väčšina projekčných kancelárii nedodáva s projektom domu aj situáciu osadenia stavby na pozemku a projektové dokumentácie prípojok na inžinierske siete. Vyhotovenie situácie a projektov prípojok je potrebné zadať inému projektantovi. Úprava projektu, doprojektovanie časti domu ako aj doprojektovanie situácie osadenia stavby na pozemku a projektov prípojok predlžuje celkovú dobu na prípravu projektu a zvyšuje sa samotná cena projektu. Celková cena po zarátaní úpravy a doprojektovania sa môže blížiť cene projektu na mieru.

Odporúčam minimálne aspoň jednu konzultáciu s odborníkom o stavebnom zámere. Dá sa tak predísť prípadným problémom, alebo nevhodnému výberu katalógového domu, napr. kvôli orientácii na svetové strany a pod. Zle postavený dom sa totiž veľmi zle prestavuje.

Projekt na mieru
+ reprezentuje obyvateľov domu, stavebníka
+ pracuje so svetlom, priestorom, materiálmi
+ riešenie detailov po všetkých stránkach
+ reaguje na miesto, krajinu, pozemok
+ pracuje s presným rozpočtom
+ neobvyklé riešenia, ktoré stavebníka nemusia napadnúť
- väčšia časová a finančná náročnosť
- klient a projektant si musia porozumieť

Katalógový projekt
+ časová a finančná úspora
+ odpadá komunikácia s projekt.
- väčšinou uniformné návrhy
- väčšinou len pre rovný pozemok
- väčšinou bez úprav nesedí
- zlá orientácia nepoučeného stavebníka v problematike (materiály, možnosti technológie)
- musia sa doriešovať prípojky, napojenie na terén, interiér
- typové projekty riešia funkciu, ale neponúkajú architektúru


Záver
Ak túžite po jedinečnom dome, dajte si ho naprojektovať na mieru, pokiaľ nájdete katalógový dom, ktorý vám „sadne“ a nie sú nutné žiadne úpravy kúpte si ho. Katalógový projekt sa vám oplatí len v prípade, ak na danom projekte nie sú nutné žiadne úpravy, inak sa blížite cenou k projektu domu na mieru a potom už je na zvážení každého stavebníka či sa neoplatí dať si vysnený dom navrhnúť a ničomu sa neprispôsobovať.


Autor: Lea Procházková

zdroj: stavebníctvo.sk


Google PageRank