Stavebný poriadok

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pecne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

 • Spojenie pevným základom
 • Upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu
 • Ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe
 • Pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia
 • Umiestnenie pod zemou

Základné požiadavky na stavby

Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami na stavby sú:
 • Mechanická odolnosť a stabilita stavby
 • Požiarna bezpečnosť stavby
 • Hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia
 • Bezpečnosť stavby pri jej užívaní
 • Ochrana pred hlukom a vibráciami
 • Energetická úspornosť a ochrana tepla stavby

 


Google PageRank