Stavebné konanie

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä:
  • Či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia
  • Či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstabu ustanoveným zákonom a osobitnými predpismi
  • Či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie
  • Či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po ukončení výberového konania

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje predpísané náležitosti, ktorými sú:

  • Doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov si musí stavebník zaobstarať sám
  • Doklad o vlastníctve k pozemku; stavebník sa preukazuje platným listom vlastníctva
  • Projektovú dokumentáciu, ktorú vypracovala oprávnená osoba

Rozhodnutie a všetky dôležité písomnosti sa doručujú účastníkom konania rovnakým spôsobom akým bola doručená prvá písomnosť, buď do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou. Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.


Google PageRank