Stavebné povolenie

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočnňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na:

  • Samostatnú stavbu alebo jej zmenu
  • Súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska
  • Jednotlivé stavby súboru stavieb, ak budú po dokončení schopné samostatného užívania
  • Podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia

Účastníkmi stavebného konania sú:

  • Stavebník
  • Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
  • Ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov
  • Stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba
  • Projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby

 


Google PageRank