Kolaudácia stavby

Kolaudácia stavby

Dokončenú stavbu, pri ktorej sa vyžadovalo stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavba sa môže užívať len na povolené účely, v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.

Naša činnosť pre získanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje:

  • zabezpečenie zmien potrebných povolení
  • zabezpečenie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
  • povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok
  • spracovanie výkresov zmien počas výstavby, príp. projektu skutočného vyhotovenia stavby
  • geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie geometrického plánu
  • vypracovanie a podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • po dohode spolupráca s dodávateľom stavby pri zabezpečení revíznych správ, osvedčení a úradných skúšok, potrebných ku kolaudácii
  • účasť na ústnom konaní a miestnom zisťovaní, konaných spravidla na mieste stavby
  • zastupovanie stavebníka v kolaudačnom konaní
  • komunikácia so zainteresovanými stranami a ich koordinácia (architekt, projektant, stavebník, dodávateľ stavby, stavebný dozor).

Zmena stavby pred dokončením

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby pred jej dokončením. Za zmenu stavby pred dokončením, vyžadujúcu povolenie stavebného úradu sa pokladá akákoľvek podstatná zmena pri realizácii stavby oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ak ide o zmenu, ktorá sa podstatne neodlišuje od dokumentácie, konanie o zmene stavby môže byť spojené s kolaudačným konaním.

Zmena v užívaní stavby

Stavba, pri ktorej sa zmenil účel a spôsob jej užívania stanovený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení, vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.