Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať realizovať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní.

Stavby, ktoré možno klasifikovať v zmysle stavebného zákona ako jednoduché stavby (tzn. ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie), sa spravidla povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, na základe ktorého je vydané stavebné povolenie.

Pre ostatné stavby sa vyžaduje najskôr územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby) a až následne stavebné povolenie.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní je súlad plánovanej stavby s územným plánom mesta/obce, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a súhlasné vyjadrenia a stanoviská štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov.

Súlad s územným plánom znamená, že stavba musí rešpektovať koeficient zastavanosti, zelene, podlažných plôch, maximálnu výšku stavieb a musí byť v súlade s funkciou využitia. Osadenie stavby na pozemku musí rešpektovať odstupové vzdialenosti od hraníc pozemku, od susedných stavieb a tzv. uličnú čiaru (odstup stavby od verejnej komunikácie). Za účelom zistenia uvedených podmienok sa obstaráva územnoplánovacia informácia.

Ďalšou z podmienok pre vydanie stavebného povolenia je predloženie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá zohľadňuje podmienky umiestňovania stavieb v danej lokalite a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti projektu pre stavebné povolenie.


Na základe projektu pre stavebné povolenie podávame za stavebníka žiadosti o stanoviská a vyjadrenia dotknutých úradov a organizácií. Počet požadovaných stanovísk pre stavebné povolenie sa odlišuje podľa druhu stavby, funkcie využitia a požiadaviek daného stavebného úradu:

 • záväzné stanovisko mesta/obce k investičnému zámeru
 • záväzné stanovisko mestskej časti/obce k investičnému zámeru
 • vyjadrenie vodárenskej spoločnosti
 • vyjadrenie vlastníka/správcu verejnej kanalizácie
 • vyjadrenie vlastníka/správcu rozvodov elektrickej energie
 • vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s.
 • vyjadrenie Slovak Telekom, a.s.
 • vyjadrenie Orange a.s.
 • stanovisko mesta/obce k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného zákona, odpadov, ochrany prírody a krajiny a environmentálnych činností
 • vyjadrenie Správy nehnuteľného majetku a výstavby Ministerstva obrany
 • vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru SR
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie KRPZ, Okresný dopravný inšpektorát k dopravnému napojeniu a riešeniu dynamickej a statickej dopravy
 • vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu
 • vyjadrenie Leteckého úradu SR
 • vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • vyjadrenie Okresného úradu, Pozemkový a lesný odbor
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
 • vyjadrenie príslušného samosprávneho kraja
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie
 • vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
 • vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorí si v územnom konaní vyžiadali posúdenie projektovej dokumentácie stavby
 • overenie priebehu podzemných vedení

Po získaní súhlasných vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov podávame žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní, ktorá obsahuje:

 • identifikačné údaje žiadateľa a stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby
 • údaje spracovateľa projektovej dokumentácie
 • spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne alebo dodávateľsky)
 • základné údaje o stavbe
 • predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby
 • zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania
 • investičný náklad stavby
 • listy vlastníctva na parcely, na ktorých sa stavba povoľuje a na susedné parcely
 • kópia z katastrálnej mapy
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v dvoch vyhotoveniach
 • doklad o odbornej spôsobilosti projektanta
 • ak bude stavba uskutočňovaná svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • vyjadrenia a stanoviská dotknutých úradov, inštitúcií a iných subjektov
 • plná moc
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojdnávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov a v prípade, ak účastníci alebo ich pobyt nie sú známi, oznámi stavebný úrad začatie konania verejnou vyhláškou.

V stavebnom povolení v spojenom územnom a stavebnom konaní určí stavebný úrad umiestnenie stavby a záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby. Stavebné povolenie je platné spravidla dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V tejto lehote musí stavebník začať so stavbou, príp. požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia, inak stráca stavebné povolenie platnosť.

Naše služby pre vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní obsahujú komplexné služby, najmä:

 • zabezpečenie územnoplánovacej informácie
 • overenie priebehu podzemných vedení
 • prerokovanie investičného zámeru s mestom/obcou
 • zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy, správcov sietí, účastníkov stavebného konania, dotknutých osôb a organizácií
 • rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • objasnenie a vysvetlenie projektovej dokumentácie s dotknutými úradmi a subjektami
 • zistenie a návrh účastníkov stavebného konania
 • podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • zabezpečenie vydania stavebného povolenia
 • potvrdenie právoplatnosti vydaného stavebného povolenia
 • podľa potreby povolenie vodnej stavby (studňa, žumpa)
 • podľa potreby stavebné povolenie na komunikácie
 • zaistenie povolení na prípravu územia, k demolačným prácam
 • rozkopávkové povolenie
 • pravidelná komunikácia s dotknutými orgánmi a subjektami vydávajúcimi stanoviská
 • pravidelná komunikácia so stavebným úradom
 • spolupráca s projektantom, stavebníkom, zhotoviteľom stavby a pod.
 • koordinácia aktivít v záujme plynulého a neprerušovaného postupu prác
 • pravidelné informovanie zákazníka o postupe prác.

Na základe projektu pre stavebné povolenie podávame za stavebníka žiadosti o stanoviská a vyjadrenia dotknutých úradov a organizácií. Počet požadovaných stanovísk pre stavebné povolenie sa odlišuje podľa druhu stavby, funkcie využitia a požiadaviek daného stavebného úradu:

Dodatočné stavebné povolenie

Pri dodatočnom stavebnom povolení ide o legalizáciu stavby postavenej bez stavebného povolenia. Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo stavebného úradu. S konaním o dodatočnom povolení dokončenej stavby môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Stavebný úrad určí lehotu na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a dokladov preukazujúcich, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom. Zároveň musí vlastník stavby preukázať, že je vlastníkom príslušného pozemku, alebo že má k tomuto pozemku iné právo. V takom prípade musí vlastník pozemku vyjadriť súhlas so stavbou. Ak nie sú splnené tieto podmienky, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Na dodatočné povolenie stavby sa primerane vzťahujú podmienky získania riadneho stavebného povolenia.

Povolenie na odstránenie stavby

Na odstránenie existujúcej stavby na predmetnom pozemku je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby (búracie povolenie). Konanie o odstránení stavby začne stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.