Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

V stavebnom povolení určí úrad podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od dátumu svojho vydania, pokiaľ sa v tejto lehote s predmetnou stavbou nezačalo.

Kedy potrebujete stavebné povolenie

 • keď má stavba viac ako 25 m2 zastavanej plochy
 • keď je stavba vyššia ako 5,0 m (pri podzemnej stavbe, ak je hlbšia ako 3,0 m)
 • keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo prístavbou)
 • pri zateplení stavby
 • ak sa menia nosné steny v objekte
 • ak sa mení tvar strechy a ide o zásah do nosných konštrukcií

Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu

 • keď ide o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m
 • keď ide o podzemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 3 m
 • keď staviate prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina a iné)
 • keď zasklievate balkón v rámci bytového domu
 • keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci bytového domu
 • keď staviate plot

Kedy netreba ohlásenie ani stavebné povolenie

 • keď sa vymieňa krytina na streche
 • keď sa menia okná a dvere
 • keď sa mení elektroinštalácia v rámci objektu
 • keď sa menia nenosné steny v rámci rodinného domu
 • keď sa mení plot v rámci jeho existujúceho trasovania a využívajú sa jeho pôvodné základy

Aké stavby poznáme

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. rozlišuje tri druhy stavieb (drobné stavby, jednoduché stavby a všeobecné stavby) a podľa tohto delenia predpisuje typ konania/povolenia (ohlásenie alebo územné konanie a stavebné konanie, prípadne zlúčené stavebné konanie.

Drobné stavby

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice alebo žumpy
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu
 • oplotenie

Drobné stavby zvyčajne majú len doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Postačuje ohlásenie stavebnému úradu.

Jednoduché stavby

 • budovy na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
 • stavby na individuálnu rekreáciu
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m
 • oporné múry
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

Pri jednoduchých stavbách sa vyžaduje územné aj stavebné povolenie, existuje pri nich však možnosť zlúčenia územného a stavebného konania. Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.

Všeobecné stavby

 • stavby, ktorých zastavaná plocha presahuje 300 m2 v prípade budov na bývanie
 • v prípade ak nejde o budovy na bývanie, tak sú to stavby ktorých zastavaná plocha presahuje 50 m2
 • stavby, ktoré majú dve a viac nadzemných podlaží, alebo 7,0 m od úrovne najnižšej časti okolitého terénu v kontakte so stavbou

Pri všeobecných stavbách treba žiadať o územné rozhodnutie aj o stavebné povolenie zvlášť. Konanie o stavebné povolenie môže byť začaté až po právoplatnom vydaní územného rozhodnutia.