Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

Stavby, na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie, sa povoľujú v samostatnom stavebnom konaní. Po vydanom a právoplatnom územnom rozhodnutí je možné požiadať o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí preukázať splnenie podmienok územného rozhodnutia a obsahovať zapracovanie požiadaviek územného rozhodnutia a stanovísk štátnych orgánov a ostatných subjektov, ktoré sa vyjadrovali k projektu pre územné rozhodnutie a k umiestneniu stavby.


Na základe projektu pre stavebné povolenie podávame žiadosti o stanoviská a vyjadrenia dotknutých úradov a organizácií, ich počet sa odlišuje podľa druhu stavby, účelu využitia a pod.:

 • vyjadrenie vodárenskej spoločnosti
 • vyjadrenie vlastníka/správcu verejnej kanalizácie
 • vyjadrenie vlastníka/správcu rozvodov elektrickej energie
 • vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s.
 • vyjadrenie Slovak Telekom, a.s.
 • vyjadrenie Orange a.s.
 • stanovisko mesta/obce k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného zákona, odpadov, ochrany prírody a krajiny a environmentálnych činností
 • vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru SR
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie KRPZ, Okresný dopravný inšpektorát k dopravnému napojeniu a riešeniu dynamickej a statickej dopravy
 • vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu
 • vyjadrenie Leteckého úradu SR
 • vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • vyjadrenie Okresného úradu, Pozemkový a lesný odbor
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
 • vyjadrenie príslušného samosprávneho kraja
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie
 • vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
 • vyjadrenia dotknutých úradov, ktoré si v územnom konaní vyžiadali posúdenie projektovej dokumentácie stavby

Po získaní súhlasných vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov podávame žiadosť o stavebné povolenie, ktorá obsahuje:

 • identifikačné údaje žiadateľa a stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby
 • údaje o územnom rozhodnutí
 • údaje spracovateľa projektovej dokumentácie
 • spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne alebo dodávateľsky)
 • základné údaje o stavbe
 • predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby
 • zoznam a adresy známych účastníkov stavebného konania
 • investičný náklad stavby
 • listy vlastníctva na parcely, na ktorých sa stavba povoľuje a na susedné parcely - ak nastala zmena oproti územnému konaniu
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v 2 vyhotoveniach
 • doklad o odbornej spôsobilosti projektanta
 • kópia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby (územného rozhodnutia)
 • ak bude stavba uskutočňovaná svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • vyššie uvedené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov
 • plná moc
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho konania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Podobne ako pri územnom konaní, aj v stavebnom konaní pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov a ak účastníci nie sú známi, oznámi stavebný úrad začatie konania verejnou vyhláškou.

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby. Stavebné povolenie je platné spravidla dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V tejto lehote musí stavebník začať so stavbou, príp. požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia, inak stráca stavebné povolenie platnosť.

Stavebný zákon upravuje možnosť prerušenia stavebného konania, a to vtedy, ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia. Vtedy stavebný úrad vyzve stavebníka, aby žiadosť v určenej lehote doplnil, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

Stavebný úrad môže zastaviť stavebné konanie, ak stavebník:

 • nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou
 • nepreukázal, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo
 • nedoplnil žiadosť v určenej lehote
 • neuviedol v určenej lehote dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia
 • vzal žiadosť o stavebné povolenie späť
 • začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

Robíme maximum pre to, aby sa proces vybavenia súhlasných vyjadrení ako aj vydania stavebného povolenia nezdržiaval. Intenzívna komunikácia s úradmi, znalosť legislatívy a detailný prehľad o postupe a stave zákazky sú v tomto prípade predpokladom úspechu.


Naše komplexné služby pre vydanie stavebného povolenia obsahujú najmä:

 • zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy, správcov sietí, účastníkov stavebného konania, dotknutých osôb a organizácií
 • objasnenie a vysvetlenie projektovej dokumentácie s dotknutými úradmi a subjektami
 • zistenie a návrh účastníkov stavebného konania
 • podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 • účasť na ústnom konaní a miestnom zisťovaní
 • zabezpečenie vydania stavebného povolenia
 • potvrdenie právoplatnosti vydaného stavebného povolenia
 • podľa potreby povolenie vodnej stavby (studňa, žumpa)
 • podľa potreby stavebné povolenie na komunikácie
 • zaistenie povolení na prípravu územia, k demolačným prácam
 • pravidelná komunikácia s dotknutými úradmi a subjektami vydávajúcimi stanoviská
 • pravidelná komunikácia so stavebným úradom
 • spolupráca s projektantom, stavebníkom, zhotoviteľom stavby a pod.
 • koordinácia aktivít v záujme plynulého a neprerušovaného postupu prác
 • pravidelné informovanie zákazníka o postupe prác.