Stavebné riešenie

1. Situácia osadenia stavby

Situácia osadenia stavebného objektu spolu s riešením napojenia objektu na inžinierske siete. Ak nie je možné napojiť sa na verejný vodovod, spracujeme projekt studne. Ak v mieste stavby nie je verejná kanalizácia, spracujeme projekt žumpy alebo projekt domovej čistiarne odpadových vôd. Vo výkrese sa vyznačia odstupové vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov a taktiež odstupové vzdialenosti od najbližších stavieb.

2. Základové konštrukcie stavby

Výkres obsahuje pôdorys základov s popisom a rez základovou konštrukciou s výškopisom nosných konštrukcii.

3. Pôdorys 1. NP

Výkres znázorňuje dispozičné riešenie vnútorného usporiadania miestností s popisom miestností, povrchovou úpravou podláh.

4. Pôdorys 2. NP

Výkres znázorňuje dispozičné riešenie vnútorného usporiadania miestností s popisom miestností, povrchovou úpravou podláh.

5. Charakteristický rez stavbou

Charakteristický rez stavbou je vedený nosnými konštrukciami s vyznačením rozmerov a výškovým osadením nosných častí stavby.

6. Riešenie krovu, strechy

Výkresy pôdorysu plochej strechy.

Výkres krovu obsahuje pôdorysné znázornenie konštrukcie krovu a rez krovom s označením jednotlivých prvkov, výpisom rozmerov s uvedením celkového množstva materiálu.

7. Pohľady

Na výkrese sú znázornené jednotlivé pohľady z každej svetovej strany s vyznačením výšok a popisom povrchových úprav.

V prípade potreby sú spracované 3D pohľady.

8. Výpis okien a dverí

Výpis okien a dverí zobrazuje rozmery a počty okien a dverí.

8. Vizualizácia stavebného objektu