Stavebné riešenie

1. Situácia osadenia stavby

Situácia osadenia stavebného objektu spolu s riešením napojenia objektu na inžinierske siete. Ak nie je možné napojiť sa na verejný vodovod, spracujeme projekt studne. Ak v mieste stavby nie je verejná kanalizácia, spracujeme projekt žumpy alebo projekt domovej čistiarne odpadových vôd. Vo výkrese sa vyznačia odstupové vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov a taktiež odstupové vzdialenosti od najbližších stavieb.


2. Základy stavby

Výkres obsahuje pôdorys základov s popisom a rez základovou konštrukciou s výškopisom nosných konštrukcii.
3. Pôdorys prízemia

Výkres znázorňuje dispozičné riešenie vnútorného usporiadania miestností s popisom miestností, povrchovou úpravou podláh.

4. Charakteristický rez stavbou

Charakteristický rez stavbou je vedený nosnými konštrukciami s vyznačením rozmerov a výškovým osadením nosných častí stavby.
5. Riešenie krovu, strechy

Výkres krovu obsahuje pôdorysné znázornenie konštrukcie krovu a rez krovom s označením jednotlivých prvkov, výpisom rozmerov s uvedením celkového množstva materiálu.6. Pohľady

Na výkrese sú znázornené jednotlivé pohľady z každej svetovej strany s vyznačením výšok a popisom povrchových úprav.

V prípade potreby sú spracované 3D pohľady.7. Výpis okien a dverí

Výpis okien a dverí zobrazuje rozmery a počty okien a dverí.
8. Vizualizácia stavebného objektu