Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa na ňom stavba a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Územné rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

Územné rozhodnutie v samostatnom územnom konaní sa vyžaduje pre stavby, ktoré nie sú jednoduchými stavbami v zmysle § 139 stavebného zákona. Stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, sa spravidla povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní. Na základe toho je vydané stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím. Ak má stavba dve a viac plnohodnotných nadzemných podlaží, je potrebné získať územné rozhodnutie v samostatnom územnom konaní.

Jednou zo základných podmienok pre vydanie územného rozhodnutia je súlad plánovanej stavby s územným plánom obce či mesta a jeho regulatívmi. To znamená, že plánovaná stavba musí spĺňať koeficient zastavanosti, zelene, podlažných plôch, maximálnu výšku stavby a musí byť v súlade s funkciou využitia. Osadenie stavby na pozemku musí rešpektovať odstupové vzdialenosti od hraníc pozemku, od susedných stavieb a tzv. uličnú čiaru (odstup stavby od verejnej komunikácie). Z dôvodu zistenia uvedených podmienok sa obstaráva územnoplánovacia informácia.

Ďalšou z podmienok pre vydanie územného rozhodnutia je predloženie projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia. Projektová dokumentácia zohľadňuje podmienky umiestňovania stavieb v danej lokalite a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti projektu pre územné rozhodnutie.


Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú aj vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov k projektu pre vydanie územného rozhodnutia. O tieto stanoviská žiadame za stavebníka/investora na základe plnej moci. Počet požadovaných stanovísk pre vydanie územného rozhodnutia sa odlišuje podľa druhu stavby, funkcie využitia a požiadaviek daného stavebného úradu, t.j.

 • záväzné stanovisko mesta/obce k investičnému zámeru
 • záväzné stanovisko mestskej časti/obce k investičnému zámeru
 • vyjadrenie vodárenskej spoločnosti
 • vyjadrenie vlastníka/správcu verejnej kanalizácie
 • vyjadrenie vlastníka/správcu rozvodov elektrickej energie
 • vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s.
 • vyjadrenie Slovak Telekom, a.s.
 • vyjadrenie Orange a.s.
 • vyjadrenie Správy nehnuteľného majetku a výstavby Ministerstva obrany
 • vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného zákona, odpadov, ochrany prírody a krajiny a environmentálnych činností
 • vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru SR
 • vyjadrenie vlastníka/správcu komunikácie k dopravnému napojeniu
 • vyjadrenie KRPZ, Okresný dopravný inšpektorát k dopravnému napojeniu a riešeniu dynamickej a statickej dopravy
 • vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu
 • vyjadrenie Leteckého úradu SR
 • vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • vyjadrenie Okresného úradu, Pozemkový a lesný odbor
 • vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
 • vyjadrenie príslušného samosprávneho kraja
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • overenie priebehu podzemných vedení

Po získaní súhlasných vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov podávame návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktorý obsahuje:

 • identifikačné údaje navrhovateľa
 • názov, druh a účel stavby
 • umiestnenie stavby
 • mená a adresy známych účastníkov územného konania
 • listy vlastníctva na parcely, na ktorých sa stavba umiestňuje a na susedné parcely
 • kópia z katastrálnej mapy
 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy s potrebnými náležitosťami v dvoch vyhotoveniach
 • projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
 • vyššie uvedené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov
 • plná moc
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Stavebný zákon upravuje možnosť zastavenia územného konania v prípade, ak predložený návrh nie je úplný a neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby. Stavebný úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil, inak územné konanie zastaví. Rovnako dokáže zdržať vydanie územného rozhodnutia neskoré vyjadrenie dotknutého úradu, z dôvodu neúplnej žiadosti a nedodania správnych podkladov na posúdenie žiadosti.

Práve preto, aby sme sa vyhli takýmto nepríjemnostiam a zdržaniam, ktoré môžu byť pre stavebníka háklivé z pohľadu časového, finančného, čerpania hypotekárneho či iného úveru, sa aktívne venujeme každej zákazke a kladieme dôraz na bezodkladné riešenie požiadaviek úradov, koordináciu všetkých zúčastnených a na pravidelné informovanie stavebníka.

Na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia stavebný úrad oznámi začatie územného konania všetkým účastníkom konania a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. V tomto prípade určí stavebný úrad lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky.
V prípade zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, aj v prípade, že účastníci konania a ich pobyt nie sú známi, oznámi stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou. Doručenie sa v tomto prípade uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Po posúdení projektovej dokumentácie, miestnych podmienok, stanovísk dotknutých orgánov a po uplynutí lehoty na uplatnenie námietok účastníkmi konania stavebný úrad oznámi územné rozhodnutie účastníkom konania doručením písomného vyhotovenia. Rozhodnutie o umiestnení stavby platí spravidla dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Naše služby pre vydanie územného rozhodnutia obsahujú komplexné zastupovanie stavebníka/investora v územnom konaní:

 • zabezpečenie územnoplánovacej informácie
 • overenie priebehu podzemných vedení
 • prerokovanie investičného zámeru v meste, mestskej časti, obci
 • zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy, správcov sietí, účastníkov územného a stavebného konania, dotknutých osôb a organizácií
 • objasnenie a vysvetlenie projektovej dokumentácie s dotknutými úradmi a subjektami
 • zistenie a návrh účastníkov územného konania
 • podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia
 • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní
 • zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
 • potvrdenie právoplatnosti vydaného územného rozhodnutia
 • pravidelná komunikácia s dotknutými orgánmi a subjektami vydávajúcimi stanoviská
 • pravidelná komunikácia so stavebným úradom
 • spolupráca s projektantom, stavebníkom, zhotoviteľom stavby a pod.
 • koordinácia aktivít v záujme plynulého a neprerušovaného postupu prác
 • a v neposlednom rade pravidelné informovanie zákazníka o postupe prác.