Obsah projektovej dokumentácie

Projektové podklady a dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vypracovanie projektových podkladov v rozsahu potrebnom na územné konanie a získanie územného rozhodnutia. Odporúčaný obsah a rozsah projektových podkladov a dokumentácie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia:

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Výkresy
 • Iná potrebná dokumentácia

Projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia

Odporúčaný obsah a rozsah projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné povolenie. Pri stavbách, ktorých riešenie je technický jednoduché sa obsah a rozsah projektovej dokumentácie primerane zjednoduší. Zjednodušenie dokumentácie je vhodné prekonzultovať pred začatím prác s príslušným stavebným úradom.

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Požiarno - bezpečnostné riešenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Koordinačný výkres stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierských sietí
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
 • Projekt organizácie výstavby
 • Celkové náklady stavby
 • Iná potrebná dokumetácia

Dokumentácia na realizáciu stavby

Spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby prehlbuje a upresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu overenú v stavebnom konaní do takej podrobnosti, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily a pod. tak, aby zhotoviteľom bola jednoznečne zrozumiteľná a aby bola postačujúcim podkladom na spracovanie dielenskej dokumentácie, na výrobnu prípravu zhotoviteľa stavby a na uskutočnenie stavby.

 • Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
 • Dokumentácia technologického zariadenia stavby
 • Projekt organizácie výstavby
 • Celkové finančné členenie stavby
 • Iná potrebná dokumentácia